Godło Orła Białego

Informacja o strajku

2019-04-05

Szanowni Państwo. W związku z możliwością przystąpienia do strajku w naszym przedszkolu od dnia 08.04.2019 r do odwołania zgodnie z przepisami zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak paragraf 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 maja 1996 r w sprawie sposobu usprawiedliwiania  nieobecności w pracy oraz udzielenia pracownikowi zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz.1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy jest oświadczenie pracownika.