Dostępnosć

Deklaracja dostępności Strona Internetowa Przedszkola nr 4 w Swarzędzu

Przedszkole nr 4 w Swarzędzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Przedszkola nr 4 w Swarzędzu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak tekstów alternatywnych do niektórych grafik

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Purol.
 • E-mail: p4swa@interia.pl
 • Telefon: 61 8159 073

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 4 w Swarzędzu
 • Adres: Ul. Mielżyńskiego 4a, 62 – 020 Swarzędz
 • E-mail: p4swa@interia.pl
 • Telefon: 61 8159 073

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do wejścia do budynku prowadzą schody, znajduje się na nich jednak podjazd, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym wejście do placówki. Budynek nie jest piętrowy, dzięki czemu jest w pełni dostępny. Do budynku nie można wejść z psem przewodnikiem. Przed budynkiem nie znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Nie zatsosowano żadnych udogodnień (oznakowania w alfabecie Breill’a, pętle indukcyjne itp.) dla osób niewidomych i niesłyszących. Na miejscu nie ma możlwiości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Skip to content